Gdańsk podzieli się dobrem z WOŚP

W niedzielę, 29 stycznia blisko 1000 wolontariuszy będzie zbierać datki do puszek podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańców i mieszkanki zachęcamy do przejażdżki zabytkowymi autobusami i tramwajami, udziału w koncertach i licytowania m.in. wspólnego gotowania z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

Tegoroczne miasteczko WOŚP zostanie zlokalizowane na ulicy Elektryków, natomiast koncerty odbędą się w klubie B90. Teren zostanie otwarty dla odwiedzających o godz. 16.00. Na miejscu każdy będzie mógł wziąć udział w loterii, zakupić pamiątki orkiestrowe w sklepiku czy wziąć udział w pokazach ratowniczych. W tym roku cały Gdańsk grać będzie pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Liczba dostępnych miejsc na koncertach jest ograniczona. Plan godzinowy przedstawia się następująco:

 • 16.00 – otwarcie terenu
 • 16.30 – Jan Elf Czerwiński
 • 17.00 – Julia Żugaj
 • 18.00 – Nieznany Wykonawca
 • 19.00 – 1One
 • 19.45 – Kasia Kowalska

W związku z organizacją wydarzenia w niedzielę, 29 stycznia o godz. 6.00, dla ruchu pojazdów zamknięta zostanie ul. Narzędziowców na odcinku od ul. Monterów do ul. Jana z Kolna. Objazd do ul. Popiełuszki oraz Jana z Kolna wyznaczony został przez ul. Nowomiejską. Z wyłączonego fragmentu ul. Narzędziowców korzystać będą mogli piesi, docierający na teren imprezy przy ul. Elektryków. Drogę dojścia wskażą tymczasowe znaki informacyjne. Stała organizacja ruchu przywrócona zostanie w poniedziałek, 30 stycznia o godz. 6.00 rano.

Przedstawicieli mediów zachęcamy do wypełniania formularza akredytacyjnego dostępnego online.

Wspólne aktywności i aukcje rzeczowe prezydent Gdańska

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także doskonale kojarzone z tym wydarzeniem aukcje. Jak co roku wylicytować będzie można wspólne aktywności z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Dla zwycięzców aukcji przewidziane jest wspólne gotowaniespacer po jednej z budowanych lub rozbudowywanych inwestycji oraz wspólny przejazd nową linią tramwajową.

Wśród nietypowych aukcji, które wciąż można wygrać, jest m.in. możliwość wzięcia ślubu przy napisie GDAŃSK, którego na Ołowiance udzieli prezydent Aleksandra Dulkiewicz, nadanie imion gepardom z gdańskiego ZOO czy mecz Lechia Gdańsk-Radomiak Radom w strefie VIP. Z aukcji dostępnych na stronie Gdańsk Dla WOŚP warto wymienić także m.in. wieczne pióro wykonane z prasowanego bursztynu, karmienie fok w Stacji Morskiej UG, Zwiedzanie Nowego Ratusza z Agnieszką Owczarczak, koszulka meczowa siatkarskiej reprezentacji Polski z podpisami zawodniczek lub zawodników, wycieczka do Tunelu Pod Martwą Wisłą czy zestaw bluz z wizerunkiem gdańskich dźwigów.

GAIT gra z WOŚP

Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego, jak zawsze, grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 29 stycznia uruchomione zostaną specjalne bezpłatne linie, obsługiwane przez pojazdy z historycznej floty Gdańskich Autobusów i Tramwajów. W pojazdach na tych liniach kwestować będą wolontariusze:

 • tramwajowa 31S na trasie: Kliniczna – Stocznia – Dworzec Główny – Siedlce – linia obsługiwana historycznym tramwajem GAiT Konstal 105N
 • tramwajowa 31P na trasie: Oliwa – Wrzeszcz – Dworzec Główny – Przeróbka – linia obsługiwana historycznymi tramwajami GAiT: Konstal 102Na i Konstal 105Na
 • autobusowa 31A na trasie: Oliwa – Czyżewskiego – Ergo Arena – Sopot PKP – Armii Krajowej – Sopot Reja (powrót: Niepodległości – Grunwaldzka) – linia obsługiwana zabytkowym autobusem GAiT Ikarus 260
 • w Sopocie możliwa jest przesiadka na linię autobusową 31G obsługującą trasę: Sopot Reja – Orłowo – Wzgórze Św. Maksymiliana – Gdynia Dworzec Główny.

Rozkłady jazdy w załączeniu. Natomiast dla wolontariuszy, pomiędzy punktem rozliczeniowym w Europejskim Centrum Solidarności a miasteczkiem WOŚP na ul. Elektryków od godz. 16.00 co 20 minut kursować będzie linia autobusowa oznaczona tablicą „WOŚP”.

Organizatorzy:
Fundacja Gdańska
Regionalne Centrum Wolontariatu
Miasto Gdańsk

Partner Główny:
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Partnerzy:
Samorząd Województwa Pomorskiego
Europejskie Centrum Solidarności
AmberExpo
Fundacja LPP
Druk & Projekt Drukomania.pl
Grafito
ProArt Agencja Kreatywna
WL drukarnia
Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Sadova hotel
Papieroovka Restauracja
Studio ID Przyjazna Identyfikacja Potrzeb

Patroni medialni:
gdansk.pl
Trojmiasto.pl
Radio Eska

konkurs unieważniony | Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

aktualizacja z dn. 24.01.2023:

konkurs został unieważnione, nowe ogłoszenie konkursu będzie miało miejsce na początku lutego 2023 roku

 

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem konkursu położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym”, należy składać do 31 stycznia 2023 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu, bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 9.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,

f) koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,

g) przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,

h) okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu w pierwszym rzędzie oceniać będzie dwa główne i wzajemnie komplementarne kryteria

a) przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8g) powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,

b) oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą: koncepcja architektoniczna zagospodarowania Lokalu i urządzenia przyległego terenu, przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych.

10. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:

a) opłacenie wadium w kwocie: 5.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone;

b) prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zbieżnym z przynajmniej jednym, deklarowanym kierunkiem działalności planowanej w Lokalu

c) przedstawienie informacji o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o poziomie obrotów w okresie 2 lat obrotowych;

d) przedstawienie dokumentów potwierdzających dostępność środków finansowych na planowaną inwestycję.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

13. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej, bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,

b) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,

c) na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

Koordynator Krajowy UNICEF z wizytą w Gdańsku

W poniedziałek, 16 stycznia Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Odwiedził także placówki, w których prowadzone są działania współfinansowane ze środków UNICEF. Jest to efekt podpisanego w lipcu 2022 roku memorandum pomiędzy Gdańskiem a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. UNICEF wspiera polskie samorządy w udzielaniu pomocy w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie.

 

Współpraca z UNICEF prowadzona jest w zakresie zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do usług, edukacji, opieki nad dzieckiem, wsparcia psychologicznego, a także szeroko pojętej integracji z dziećmi mieszkającymi w Gdańsku.

– Akcja Gdańsk Pomaga Ukrainie trwa już niemal 11 miesięcy. Mamy czas ferii zimowych i także teraz pamiętamy o ukraińskich dzieciach, które są u nas w Gdańsku. Podczas wizyty odwiedziliśmy jedną z gdańskich szkół, w której także dzięki współpracy firm i współfinansowaniu z UNICEF, odbywają się zajęcia podczas ferii zimowych dla dzieci ukraińskich i polskich. Ich celem przede wszystkim jest integracja i spędzenie razem w twórczy sposób czasu – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Podczas wizyty w Gdańsku, Rashed Mustafa odwiedził cztery miejsca, które już teraz wypełniają założenia współpracy dotyczące m.in. edukacji czy ochrony dzieci.

– Gdańsk jest jednym z kluczowych miast partnerskich UNICEF w Polsce. Cieszę się, że nasze wspólne działania obejmują wsparcie dla wszystkich dzieci w tym mieście. Dziś mogłem zobaczyć wspaniałą pracę, jaką miasto i jego partnerzy wykonują na rzecz najbardziej potrzebujących. Wszystkie rozmowy, które dziś przeprowadziłem i osoby, które poznałem, na długo pozostaną w mojej pamięci – mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. – Mam nadzieję, że nasza współpraca z Gdańskiem będzie kontynuowana dla dobra wszystkich dzieci i ich rodzin w potrzebie.

Pomoc dla uchodźców… i nie tylko

Wizyta przedstawiciela UNICEF rozpoczęła się w socjalnym namiocie Gdańsk Pomaga Ukrainie, gdzie od blisko roku wydawana jest pomoc w postaci pakietów żywności bądź chemii domowej, znajdującym się na terenie Polsat Plus Areny Gdańsk. Dzięki funduszom od UNICEF, ukraińskie rodziny mogą tam otrzymać pakiety higieniczne, a szkoły i przedszkola – apteczki pierwszej pomocy. W Gdańsku działa również infolinia dla osób z Ukrainy, która jest współfinansowana ze środków UNICEF. Osoby dzwoniące mogą dowiedzieć się o formach pomocy świadczonej w Gdańsku, uzyskać wsparcie w wynajmie mieszkania czy opiece medycznej.

Następnie odwiedzony został Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, do którego przekazywane są środki finansowe na realizację zajęć ze specjalistami udzielającymi wsparcia psychologicznego dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i rodzicom z Ukrainy oraz pedagogom szkolnym i przedszkolnym. Formy wsparcia prowadzone w tym miejscu to między innymi: konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci, uczniów i rodziców z Ukrainy; indywidualne konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz terapeutyczne zajęcia grupowe.

Delegacja UNICEF pojawiła się również w Przedszkolu nr 83, gdzie uczęszczają także dzieci z Ukrainy. W grudniu zatrudniona została tam asystentka międzykulturowa, która wspiera nauczycieli w codziennej pracy, ale także dba o to, by dzieci nadal miały kontakt z kulturą i językiem ukraińskim. Dzięki środkom UNICEF, w Gdańsku do końca grudnia zatrudnionych zostało łącznie 19 asystentów z Ukrainy, którzy wspierają pracę nauczycieli na wszystkich etapach edukacji.

Wizyta zakończyła się w Szkole Hevelius, gdzie 70 dzieci z Ukrainy i Polski uczestniczy w zajęciach w ramach „Akcji Zima” przygotowanych przez organizację pozarządową, a sfinansowanych ze środków UNICEF. Na co dzień do szkoły, w której działają 3 klasy przygotowawcze, uczęszcza ponad setka dzieci z Ukrainy. Łącznie w ramach zajęć zimowych organizowanych przez organizacje pozarządowe w Gdańsku, weźmie udział blisko 350 dzieci z Polski i Ukrainy, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnościami.

Szereg organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnych przygotowało także działania, których celem jest wsparcie procesu integracji. Ważną funkcję pełnią tu Domy Sąsiedzkie zlokalizowane w różnych dzielnicach Gdańska, gdzie organizowane są wydarzenia włączające w społeczności lokalne.