Różowe skrzyneczki zawisną w Gdańsku

Szkoły, instytucje czy organizacje pozarządowe zostaną wyposażone w różowe skrzyneczki, które w ramach współpracy zostały sfinansowane ze środków UNICEF. Łącznie w przestrzeni miejskiej pojawi się ich ponad tysiąc. Działanie to ma na celu walkę z wykluczeniem menstruacyjnym i zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji.

Zgodnie z hasłem „Weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar” w przekazanych skrzyneczkach dostępne są bezpłatne środki menstruacyjne w postaci podpasek i tamponów. Szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje, które wyraziły zainteresowanie akcją, będą dbać o uzupełnienie środków higieny we własnym zakresie.

Część zakupionych ze środków UNICEF skrzyneczek zawiśnie w gdańskich placówkach edukacyjnych. Natomiast zainteresowane organizacje pozarządowe i instytucje, z których mogą korzystać mieszkańcy Gdańska, mogą zgłaszać się po nie poprzez wypełnienie formularza online.

Zgłoś się po różową skrzyneczkę

W grudniu 2019 roku zawisła pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Znajdują się dziś one w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, teatrach w całej Polsce. W Gdańsku zawisły dotychczas w budynkach Rady Miasta Gdańska, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Zespołach Obsługi Mieszkańców czy w części szkół.

Wykluczenie menstruacyjne dotyka w całej Polsce blisko 500 000 osób, których nie stać na zakup podpasek czy tamponów. 21% uczennic jest zmuszonych wyjść z zajęć szkolnych z powodu braku podpaski, a 10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu z domu. 42% rodzin nie rozmawia w domu o miesiączce, natomiast 43% nastolatek unika poruszania tematu okresu z ojcem.

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Zostań częścią Święta Wolności i Praw Obywatelskich

Początek czerwca kojarzy się z rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów od czasów II wojny światowej. W weekend 2-4 czerwca po raz piąty odbędzie się w Gdańsku Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Rozpoczęły się zapisy online dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących stać się częścią Strefy Społecznej.

Wybory 1989 roku zapoczątkowały proces transformacji ustrojowej kraju z systemu komunistycznego do demokracji parlamentarnej. W Gdańsku od 2019 roku ten dzień obchodzony jest w szczególny sposób. Corocznie, w miejscu narodzin związku zawodowego NSZZ „Solidarność,” organizowane są wydarzenia, których celem jest debata obywateli, organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz.

– Święto Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku organizujemy już po raz piąty. Bez uczestników i bez organizacji pozarządowych, które zapraszamy do składania swoich pomysłów na program, i ich aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach nie byłoby to możliwe. Wybory 4 czerwca 1989 pokazały, jaka siła tkwi w obywatelach, zarówno w sensie politycznym, jak i w sensie obywatelskości. Dzisiaj tę obywatelskość utożsamiają formalne i nieformalne organizacje pozarządowe. Reprezentują przejawy aktywności na polach, które dotykają nas każdego dnia. Są to działania związane m.in. z prawami człowieka, ekologią czy edukacją. Zapraszamy do współtworzenia Święta Wolności i Praw Obywatelskich – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy wezmą udział osoby, które urodziły się w Polsce obecnej w strukturach Unii Europejskiej. Także w tym roku, w rocznicę częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku, Gdańsk będzie gospodarzem spotkania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

– Trudno sobie dziś wyobrazić nasze publiczne życie bez organizacji społecznych, a wtedy w ‘89 roku wcale nie było to takie oczywiste. Dlatego tak ważny jest ich głos i obecność tu, w Gdańsku. Istotny jest także ich udział w debatach, podczas których chcemy rozmawiać o tym, co nie funkcjonuje i jaki mają pomysł na to, jak to naprawić. Ważne jest, żebyśmy współtworzyli instytucje publiczne, instytucje prywatne, instytucje społeczne – mówi Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności.

Od piątku 2 czerwca do niedzieli 4 czerwca 2023 w „Strefie Społecznej” odbywać się będą dostępne dla mieszkańców Gdańska i turystów warsztaty i debaty. Strefa Społeczna to jeden z elementów szerszego programu Święta Wolności i Praw Obywatelskich organizowanych przez miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Gdańską.

– Jak co roku, przy okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich, organizujemy strefę społeczną. Jednocześnie wracamy do dobrej tradycji roku 2019, czyli jej powiększenia. W tym roku przygotowujemy miejsce dla 200 organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych. Zapraszamy wszystkie NGO-sy z Pomorza i całej Polski do współuczestniczenia i współtworzenia tego wydarzenia. Co ważne, tegoroczne obchody rozpoczynamy świętem „Solidarni w rozwoju”. Chcemy, by tych kilkuset działaczy pozarządowych włączyło się w działania kongresu, dlatego wszyscy ci, którzy znajdą miejsce w naszej strefie, będą mogli być gośćmi kongresu „Solidarni w rozwoju” – mówi Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.

Jak co roku, organizacje pozarządowe tworzące Strefę Społeczną otrzymają grant ułatwiający im pokrycie kosztów zrealizowania własnego programu. W tym roku, z uwagi na trzydniowe wydarzenie, dofinansowanie wyniesie 2500 zł. Szczegóły dotyczące Strefy Społecznej i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Święta Wolności i Praw Obywatelskich.

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

aktualizacja z dnia 19 kwietnia:

Konkurs rozstał nierozstrzygnięty z powodu braku złożonych ofert. 

 

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem konkursu położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz z terenem przyległym”, należy składać do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 9.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,

f) koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,

g) przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,

h) okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu w pierwszym rzędzie oceniać będzie dwa główne i wzajemnie komplementarne kryteria:

a) przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8d powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,

b) oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą: koncepcja architektoniczna zagospodarowania Lokalu i urządzenia przyległego terenu, przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych.

 1. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:

a) opłacenie wadium w kwocie: 5.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871, najpóźniej do 20 marca 2023 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 12 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,

b) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,

c) na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

Załączniki:

GRODZKA 16 – MAPA

Grodzka 16 – parter

Grodzka 16 – piętro

Zapytanie ofertowe – organizacja kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dla 100 osób z Ukrainy

aktualizacja z dn. 22.03.2023:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 marca 2023 r. wpłynęły 4 oferty. Spośród nich, najlepszą przedstawiła firma TEB Edukacja (ul. Dmowskiego 16A, Gdańsk). Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za przesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach ofertowych.

 

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe:

Zapytanie-ofertowe-kurs na opiekunów w żłobkach