GEDANISTYKA – WYNIKI

Miło nam ogłosić listę tegorocznych stypendystów na studiach podyplomowych GEDANISTYKA.

Gedanistyka 2023/2024 WYNIKI

Serdecznie gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.

Po raz siódmy startuje program stypendialny na Gedanistykę!

W tym roku aż 20 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła VII edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

Gedanistyka to wyjątkowy projekt dla Fundacji Gdańskiej. W tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie Gednopedii – wirtualnej Encyklopedii Gdańska, która ściśle jest powiązana programem stypendialnym. Widząc zainteresowanie uczestników postanowiliśmy w tym roku ufundować nie 10, a 20 stypendiów. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku. – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Idea projektu stypendialnego prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański powstała w 2017 roku. Program stypendialny będzie kontynuowany w roku akademickim 2023/2024 i zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3 600 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 15 września i kończy 26 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
 • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
 • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-3 pkt
 • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-1 pkt

To, że można uzyskać pełne stypendium na Gedanistykę już po raz siódmy świadczy o niesłabnącym głodzie wiedzy ludzi, chcących dowiedzieć się więcej o Gdańsku. Pasjonatki i pasjonatów serdecznie zapraszam do udziału w programie stypendialnym – mówi prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

 • napisaniu minimum 3 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
 • opiece i ewentualnej aktualizacji 100 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 26.09.2023 do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 27.09.2023.

Pobierz dokumenty:

Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku

update 03.10.2023: zmiana trybu na bezkonkursowy

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do 31 stycznia 2026 r.
lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku (dalej „Lokal”)
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia Lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Chlebnicka 24/25 – powierzchnia użytkowa Lokalu 53,43 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy będący przedmiotem ofertowania składa się z pomieszczeń położonych na parterze. Lokal jest w pełni wyposażony do prowadzenia działalności gastronomicznej typu kawiarnia. Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od ulicy Chlebnickiej. Dojazd do Lokalu jest możliwy od ulicy Chlebnickiej, pod warunkiem uzyskania od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stosownej wjazdówki.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się Lokal, został umiejscowiony na karcie 013 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1100 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XI/266/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.), w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie Lokalu na działalność usługową. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 stycznia 2026 r., na cele działalności związanej z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańsk, połączonej z działalnością gastronomiczną (kawiarnia).

Lokal jest gotowy do rozpoczęcia działalności. Ewentualne przystosowanie Lokalu do szczególnych wymogów najemcy zostanie wykonane przez najemcę, na jego koszt.

 1. Oczekiwany termin uruchomienia działalności: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów netto uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona została działalność planowana przez najemcę. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania Lokalu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania Lokalu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:
  1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych; w przypadku gdy oferent prowadzi działalność od mniej niż dwóch lat należy przekazać informację o wysokości obrotów w całym okresie prowadzenia działalności,
  4. dokumenty potwierdzające przedmiot dotychczasowej działalności oferenta, w kontekście jego zbieżności z przynajmniej jednym przedmiotem działalności planowanej w Lokalu
  5. datę sporządzenia oferty,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  7. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, oraz propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska;
  8. przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,
  9. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
  10. koncepcję zagospodarowania Lokalu – w przypadku planowania zmian w stosunku do stanu zastanego,
  11. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych – jeśli oferent je przewiduje,
  12. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

9. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

10. Zastrzeżenie:

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

 

FUNDACJA GDAŃSKA

 

 

Oferty na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

update 03.10.2023: zmiana trybu na bezkonkursowy

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem ofertowania położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:
  1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;
  5. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
  6. koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,
  7. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,
  8. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

9. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

10. Zastrzeżenie:

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

Załączniki

Grodzka 16 – mapa

Grodzka 16 – parter

Grodzka 16 – piętro

25. urodziny Fundacji Gdańskiej

Fundacja Gdańska Świętuje 25. Urodziny: Dwa i Pół Dekady Działania na Rzecz Społeczeństwa!

Chcemy serdecznie świętować wyjątkową okazję – 25. urodziny Fundacji Gdańskiej! To już dwadzieścia pięć lat, podczas których nasza fundacja pracowała nieustannie, by wspierać Gdańsk i jego mieszkańców. To również dwadzieścia pięć lat pełnych sukcesów, wyzwań i niezapomnianych chwil, które pomogły nam kształtować miasto i społeczność.

Nasza podróż rozpoczęła się kiedy to grupa pasjonatów i ludzi dobrej woli postanowiła poświęcić swój czas i energię na pomoc naszemu pięknemu miastu. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz wsparciu lokalnych firm i instytucji, staliśmy się nieodłączną częścią tkanki społecznej Gdańska.

Przez lata prowadziliśmy różnorodne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę życia mieszkańców Gdańska. Nasze działania obejmują wsparcie dla edukacji, kultury, sztuki, ochrony środowiska, pomocy społecznej oraz wielu innych obszarów, które stanowią fundament naszej społeczności. Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów.

W ciągu tych 25 lat wsparliśmy tysiące uczniów w zdobywaniu wykształcenia, wspieraliśmy lokalnych artystów i twórców, dbaliśmy o ekologię naszego regionu, pomagaliśmy potrzebującym oraz angażowaliśmy się w innowacyjne projekty społeczne.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy, że przed nami wiele pracy. Zobowiązujemy się kontynuować naszą misję, dbając o Gdańsk i jego mieszkańców, dążąc do tworzenia jeszcze lepszego i bardziej zrównoważonego miejsca do życia.

Dziękujemy naszym darczyńcom, partnerom, wolontariuszom i wszystkim, którzy przez te lata wspierali naszą fundację. Wasza pomoc była kluczowa dla naszego sukcesu, i to dzięki Wam możemy świętować nasze srebrne jubileuszowe urodziny.

Niech te 25 lat będzie jedynie początkiem nowej, ekscytującej ery dla Fundacji Gdańskiej. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej i tworzyć lepszą przyszłość dla Gdańska i jego mieszkańców!

25. urodziny Fundacji Gdańskiej