Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do
31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul.
Długi Targ 28/29 w Gdańsku (dalej „Lokal”)
na następujących warunkach

1. Lokalizacja oraz powierzchnia Lokalu i terenuGdańsk, ul. ul. Długi Targ 28/29 – powierzchnia użytkowa Lokalu 102,57 m2.

2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy będący przedmiotem ofertowania składa się z pomieszczeń położonych na pierwszym i drugim piętrze. Lokal składa się z trzech pomieszczeń na piętrze pierwszym, dwóch pomieszczeń oraz wc na piętrze drugim. Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od ulicy Pończoszników. Dojazd do Lokalu jest możliwy od ulicy Chlebnickiej, pod warunkiem uzyskania od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stosownej wjazdówki.

3. Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 stycznia 2024 r., na cele działalności związanej z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspierania polityki morskiej Gdańska, prowadzenia działań mających na celu ochronę, gromadzenia i udostępniania wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem, wzmacniania więzi społecznych oraz spójności społecznej.

4. Lokal jest gotowy do rozpoczęcia działalności. Ewentualne przystosowanie Lokalu do szczególnych wymogów najemcy zostanie wykonane przez najemcę, na jego koszt.

5. Oczekiwany termin uruchomienia działalności: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.

6. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów:

a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy

b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów netto uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona została działalność planowana przez najemcę. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.

7. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania Lokalu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania Lokalu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.

8. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

9. Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych; w przypadku gdy oferent prowadzi działalność od mniej niż dwóch lat należy przekazać informację o wysokości obrotów w całym okresie prowadzenia działalności,
 4. dokumenty potwierdzające przedmiot dotychczasowej działalności oferenta, w kontekście jego zbieżności z przynajmniej jednym przedmiotem działalności planowanej w Lokalu
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 7. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, oraz propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska;
 8. przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,
 9. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
 10. koncepcję zagospodarowania Lokalu – w przypadku planowania zmian w stosunku do stanu zastanego,
 11. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych – jeśli oferent je przewiduje,
 12. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

10. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

11. Zastrzeżenie: 

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

FUNDACJA GDAŃSKA

Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku

update 03.10.2023: zmiana trybu na bezkonkursowy

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do 31 stycznia 2026 r.
lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku (dalej „Lokal”)
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia Lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Chlebnicka 24/25 – powierzchnia użytkowa Lokalu 53,43 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy będący przedmiotem ofertowania składa się z pomieszczeń położonych na parterze. Lokal jest w pełni wyposażony do prowadzenia działalności gastronomicznej typu kawiarnia. Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od ulicy Chlebnickiej. Dojazd do Lokalu jest możliwy od ulicy Chlebnickiej, pod warunkiem uzyskania od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stosownej wjazdówki.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się Lokal, został umiejscowiony na karcie 013 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1100 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XI/266/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.), w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie Lokalu na działalność usługową. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 stycznia 2026 r., na cele działalności związanej z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańsk, połączonej z działalnością gastronomiczną (kawiarnia).

Lokal jest gotowy do rozpoczęcia działalności. Ewentualne przystosowanie Lokalu do szczególnych wymogów najemcy zostanie wykonane przez najemcę, na jego koszt.

 1. Oczekiwany termin uruchomienia działalności: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów netto uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona została działalność planowana przez najemcę. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania Lokalu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania Lokalu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:
  1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych; w przypadku gdy oferent prowadzi działalność od mniej niż dwóch lat należy przekazać informację o wysokości obrotów w całym okresie prowadzenia działalności,
  4. dokumenty potwierdzające przedmiot dotychczasowej działalności oferenta, w kontekście jego zbieżności z przynajmniej jednym przedmiotem działalności planowanej w Lokalu
  5. datę sporządzenia oferty,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  7. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, oraz propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska;
  8. przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,
  9. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
  10. koncepcję zagospodarowania Lokalu – w przypadku planowania zmian w stosunku do stanu zastanego,
  11. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych – jeśli oferent je przewiduje,
  12. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

9. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

10. Zastrzeżenie:

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

 

FUNDACJA GDAŃSKA

 

 

Oferty na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

update 03.10.2023: zmiana trybu na bezkonkursowy

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem ofertowania położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:
  1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;
  5. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
  6. koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,
  7. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,
  8. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

9. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

10. Zastrzeżenie:

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

Załączniki

Grodzka 16 – mapa

Grodzka 16 – parter

Grodzka 16 – piętro

Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii społecznej

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii społecznej.

TEMAT: Kampania społeczna promująca pieczę zastępczą w ramach projektu UNICEF

ZAŁOŻENIA I CELE KAMPANII:
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania pieczy zastępczej w
Gdańsku, a także znalezienie rodzin, które zdecydują się wziąć udział w programie prowadzonym
przez MOPR i będą pełnić pieczą zastępczą dla dzieci rodzin w kryzysie ze szczególnym
uwzględnieniem osób uchodźczych. Więcej informacji:

zapytanie ofertowe – kampania

Po rozpoznaniu przesłanych ofert, wybrano ofertę przedstawioną przez agencję You Welcome.

 

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

aktualizacja z dnia 19 kwietnia:

Konkurs rozstał nierozstrzygnięty z powodu braku złożonych ofert. 

 

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem konkursu położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz z terenem przyległym”, należy składać do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 9.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,

f) koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,

g) przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,

h) okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu w pierwszym rzędzie oceniać będzie dwa główne i wzajemnie komplementarne kryteria:

a) przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8d powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,

b) oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą: koncepcja architektoniczna zagospodarowania Lokalu i urządzenia przyległego terenu, przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych.

 1. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:

a) opłacenie wadium w kwocie: 5.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871, najpóźniej do 20 marca 2023 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 12 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,

b) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,

c) na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

Załączniki:

GRODZKA 16 – MAPA

Grodzka 16 – parter

Grodzka 16 – piętro

Zapytanie ofertowe – organizacja kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dla 100 osób z Ukrainy

aktualizacja z dn. 22.03.2023:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 marca 2023 r. wpłynęły 4 oferty. Spośród nich, najlepszą przedstawiła firma TEB Edukacja (ul. Dmowskiego 16A, Gdańsk). Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za przesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach ofertowych.

 

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe:

Zapytanie-ofertowe-kurs na opiekunów w żłobkach

 

konkurs unieważniony | Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

aktualizacja z dn. 24.01.2023:

konkurs został unieważnione, nowe ogłoszenie konkursu będzie miało miejsce na początku lutego 2023 roku

 

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 320 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem konkursu położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym”, należy składać do 31 stycznia 2023 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu, bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 9.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;

e) oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,

f) koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,

g) przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,

h) okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu w pierwszym rzędzie oceniać będzie dwa główne i wzajemnie komplementarne kryteria

a) przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8g) powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,

b) oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą: koncepcja architektoniczna zagospodarowania Lokalu i urządzenia przyległego terenu, przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych.

10. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:

a) opłacenie wadium w kwocie: 5.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone;

b) prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zbieżnym z przynajmniej jednym, deklarowanym kierunkiem działalności planowanej w Lokalu

c) przedstawienie informacji o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o poziomie obrotów w okresie 2 lat obrotowych;

d) przedstawienie dokumentów potwierdzających dostępność środków finansowych na planowaną inwestycję.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

13. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej, bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,

b) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,

c) na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

Zapytanie ofertowe – Podłoga Interaktywna FunFloor

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 20 grudnia 2022r. wpłynęło do nas 15 ofert.

Spośród nich, najlepszą przedstawiła nam firma PHU Technika System, ul. Rataja 63, 20-270 Lublin.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za przesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach ofertowych.

 

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe Podłoga Interaktywna wraz z matą

 

Zapytanie ofertowe – zimowe aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe:

Zimowe aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

 

Zapytanie ofertowe – monitory interaktywne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2022r. wpłynęło do nas 12 ofert.

Spośród nich, najlepszą przedstawiła nam firma Nowoczesne Technologie w Edukacji, ul. Malinowa 3, 86-005 Lipniki.

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za przesłane oferty i zachęcamy do udziału w kolejnych zapytaniach ofertowych.

 

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe monitory interaktywne