Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16

aktualizacja z 31 października 2022

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w dniu 6.10.2022 na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z powodu niespełnienia warunków konkursu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Grodzka 16 – powierzchnia użytkowa lokalu 51,7 m2; powierzchnia przyległego terenu 343,65 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem konkursu położony jest w środkowej części północnej pierzei ul. Grodzkiej pomiędzy ul. Sukienniczą i Rycerską. Lokal składa się z pomieszczeń na parterze (22,80 m2) i poddaszu (28,90 m2). Lokal jest przeznaczony do remontu, zaś przyległy teren do uporządkowania i urządzenia. Dostęp pieszy i dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez bramę od ul. Grodzkiej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, wraz z terenem przyległym, będący przedmiotem niniejszego ogłoszenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1122 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1623/2002 z dnia 26 września 2002 r.) znajduje w karcie terenu nr 001, w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie na działalność usługową kondygnacji do drugiej nadziemnej włącznie. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej. Wejście na teren posesji stanowi zapisane w planie miejscowym obligatoryjne przejście bramowe.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 grudnia 2024 r., zmierzającej do ożywienia obszaru Zamczyska na terenie Starego Miasta w Gdańsku. Prowadzona działalność powinna być nakierowana na realizację działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, przy czym dopuszczalne będzie wsparcie powyższych działań poprzez prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przystosowanie lokalu wraz z przyległym terenem do prowadzenia powyższej działalności wymagać będzie realizacji inwestycji remontowej staraniem i na koszt najemcy.

 1. Oczekiwany termin realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 1.000,00 zł netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym zakończona została realizacja inwestycji remontowej. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania przedmiotu najmu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania przedmiotu najmu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 16 w Gdańsku wraz terenem przyległym”, należy składać do 31 października 2022 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu, bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 9.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:

a) imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,

c) wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych,

d) wysokość planowanych nakładów na inwestycję remontową,

e) datę sporządzenia oferty,

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

g) kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących promocji i wsparciu młodych, gdańskich artystów plastyków, architektów, projektantów i urbanistów, identyfikację grupy docelowej klientów usług oferowanych w ramach działalności prowadzonej w Lokalu;

h) przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,

i) oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,

j) koncepcję architektoniczną zagospodarowania Lokalu wraz z przyległym terenem,

k) przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych, w tym na remont i adaptację Lokalu wraz z przyległym terenem,

l) okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu w pierwszym rzędzie oceniać będzie dwa główne i wzajemnie komplementarne kryteria

a) przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8g) powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,

b) oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego

W dalszej kolejności pod uwagę brane będą: koncepcja architektoniczna zagospodarowania Lokalu i urządzenia przyległego terenu, przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych.

10. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:

a) opłacenie wadium w kwocie: 5.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871, najpóźniej do dnia 28 października 2022 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone;

b) prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zbieżnym z przynajmniej jednym, deklarowanym kierunkiem działalności planowanej w Lokalu

c) przedstawienie informacji o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o poziomie obrotów w okresie 2 lat obrotowych;

d) przedstawienie dokumentów potwierdzających dostępność środków finansowych na planowaną inwestycję.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 31 października 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 31 października 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

13. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej, bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,

b) organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,

c) na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

Zapytanie ofertowe – Samochód asenizacyjny

W zapytaniu ofertowym została wyłoniona firma:

USŁUGI ŚLUSARSKIE

Mechanika Samochodów Ciężarowych Jerzy i Halina Wójciccy

96-330 Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska 59A

NIP: 838-17-65-748

 

Łącznie w przetargu zostały złożone 3 oferty.

 

Szczegóły zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu asenizacyjnego na podwoziu ciężarowym o niżej podanej specyfikacji:

 

Podwozie:

 • Nowe lub używane, nie starsze niż z 2010 r.,
 • Dwuosiowe,
 • Przebieg poniżej 500 000 km,
 • Tylne zawieszenie pneumatyczne.
 • Norma czystości spalin min. Euro 5,
 • Manualna skrzynia biegów,
 • Kabina mała, dzienna

 

Zabudowa:

 • Zabudowa fabrycznie nowa,
 • Zbiornik 11 – 12 m3 podzielony na dwie komory, ok 10 m3 na czystą wodę i ok. 1,5 m3 na nieczystości, wzmocniony pierścieniami,
 • Beczka wykonana z blachy o grubości 6 mm,
 • Dennica otwierana ręcznie,
 • Pompa o wydajności co najmniej 9000l/min,
 • 1 zawór z tyłu – zasuwa mosiężna 4 cale,
 • Pompa ciśnieniowa typu małe wuko do udrażniania małych zatorów,
 • Zwijadło na wąż ½ cala z wężem ok. 30 m + lanca

 

 

Termin wykonania: 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2022 r. na adres info@fundacjagdanska.pl

KONKURS NA LOKAL

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na wynajem na okres do 31.12.2024 roku z możliwością przedłużenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Ogarnej 117/118 w Gdańsku.

07.06.2022 – Ogłoszenie konkurs Ogarna

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/8/FG/20/Szkutnia

ZK/8/FG/20/Szkutnia. Dostawa płyt OSB na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy i oświadczenie

Formularz rzeczowo-cenowy

Wzór umowy

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dn. 09.12.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/7/FG/20/Szkutnia

ZK/7/FG/20/Szkutnia. Dostawa narzędzi na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

 

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Umowa dostawy

Formularz ofertowy oraz oświadczenie

Formularz rzeczowo-cenowy

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 03.11.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dn. 06.11.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/6/FG/20/Szkutnia

ZK/6/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie 83 dni  zajęć praktyczno-technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu ( wtorek, środa, czwartek, piątek)  dla łącznej grupy  20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

 

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy i oświadczenie
 4. Wzór umowy – podmiot
 5. Wzór umowy – osoba fizyczna

 

Zawiadomienie o podsumowaniu złożonych ofert w postępowaniu na prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych

Podsumowanie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 2

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/5/FG/20/Szkutnia

ZK/5/FG/20/Szkutnia. Dostawa materiałów i narzędzi na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy i oświadczenie
 4. Formularz rzeczowo-cenowy
 5. Wzór umowy dostawy

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 09.10.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach 1 i 3 oraz unieważnienie postępowania w części 2

z dn. 13.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 3 unieważnienie w części 2