KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(English version below)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym stanowiącym zgłoszenie do udziału w webinarze jest Fundacja Gdańska z siedzibą przy ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk, NIP: 5832627491, REGON: 191804530, KRS: 0000052463, zwana dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk lub pisząc na adres e-mail: inspektor@fundacjagdanska.pl.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem również za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres e-mail: inspektor@fundacjagdanska.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek rejestracji na webinarium.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Będą to dane osobowe zwykłych kategorii obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres kontaktowy.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe, a co za tym idzie niemożliwy będzie udział w webinarze.
 7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas trwania konkursu, okres niezbędny do rozliczenia tego konkursu i obowiązujący okres archiwizacji dokumentacji związanej z konkursem.
 8. Twoje dane osobowe mogą zostać mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniem Administratora, w zakresie przez niego wskazanym.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować bezpośrednio z Administratorem lub inspektorem danych osobowych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

 1. The administrator of your personal data submitted in the registration form constituting an application to participate in the webinar is Fundacja Gdańska with its registered office at Długi Targ Street 28/29, 80-830 Gdańsk, NIP: 5832627491, REGON: 191804530, KRS: 0000052463, hereinafter referred to as the „Administrator”. You can contact the Administrator by writing to the address: ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk or by writing to the e-mail address: inspektor@fundacjagdanska.pl.
 2. You can also contact the Administrator through the Administrator’s appointed Data Protection Officer by writing to the e-mail address: inspektor@fundacjagdanska.pl
 3. The legal basis for the processing of your data is an agreement between you and the Administrator, hereinafter: „Agreement”, which is concluded as a result of registration for the webinar.
 4. The Administrator will process personal data provided by you in the registration form.
 5. This will be personal data of ordinary categories including: name, surname, e-mail address, telephone, contact address contact address.
 6. Your personal data will be processed only for the purposes related to the performance of the Agreement.
 7. Providing personal data is not obligatory, however, failure to provide such data will result in the conclusion and implementation of the Agreement, and consequently participation in the webinar will be impossible.
 8. Your data will be stored no longer than necessary, i.e. for the duration of the competition, the period necessary to settle this competition and the applicable archiving period for the documentation related to the competition.
 9. Your personal data may be disclosed to external entities, including in particular IT service providers to whom the Administrator subcontracts services related to the processing of personal data. Such entities process personal data on the basis of a personal data processing outsourcing agreement and only in accordance with the Administrator’s instructions, to the extent indicated by the Administrator.
 10. The Administrator does not intend to transfer your data to a third country or to international organisations.
 11. You have the right to demand access, rectification, portability and erasure of your data from the Administrator, as well as the right to demand restriction of data processing. In order to exercise your rights, please contact the Controller or the Data Protection Officer directly.
 12. In connection with the processing of your personal data by the Administrator, you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority – the President of the Office for Personal Data Protection.
 13. On the basis of your personal data, the Administrator will not make any automated decisions regarding you, including decisions resulting from profiling.