Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku

Fundacja Gdańska
ogłasza konkurs na wynajem na okres do 31 stycznia 2026 r.
lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku (dalej „Lokal”)
na następujących warunkach

 

 1. Lokalizacja oraz powierzchnia Lokalu i terenu: Gdańsk, ul. Chlebnicka 24/25 – powierzchnia użytkowa Lokalu 53,43 m2.
 2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy będący przedmiotem konkursu składa się z pomieszczeń położonych na parterze. Lokal jest w pełni wyposażony do prowadzenia działalności gastronomicznej typu kawiarnia. Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od ulicy Chlebnickiej. Dojazd do Lokalu jest możliwy od ulicy Chlebnickiej, pod warunkiem uzyskania od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stosownej wjazdówki.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budynek, w którym znajduje się Lokal, został umiejscowiony na karcie 013 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nr 1100 (Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XI/266/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.), w strefie mieszanej nr 31 – mieszkaniowo-usługowej, przy czym dopuszczalne jest całkowite przeznaczenie Lokalu na działalność usługową. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską. Teren położony jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków i strefą ochrony archeologicznej.

Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 stycznia 2026 r., na cele działalności związanej z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańsk, połączonej z działalnością gastronomiczną (kawiarnia).

Lokal jest gotowy do rozpoczęcia działalności. Ewentualne przystosowanie Lokalu do szczególnych wymogów najemcy zostanie wykonane przez najemcę, na jego koszt.

 1. Oczekiwany termin uruchomienia działalności: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.
 2. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów: a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów netto uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona została działalność planowana przez najemcę. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.
 3. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania Lokalu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania Lokalu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.
 4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Chlebnickiej 24/25 w Gdańsku”, należy składać do 2 października 2023 r. do godz. 11:30 w siedzibie Fundacji Gdańskiej, przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest okazanie potwierdzenia przelewu, bądź innego dokumentu stanowiącego dowód opłacenia wadium, o którym mowa w punkcie 10.
 5. Pisemne oferty powinny zawierać:
  1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych; w przypadku gdy oferent prowadzi działalność od mniej niż dwóch lat należy przekazać informację o wysokości obrotów w całym okresie prowadzenia działalności,
  4. dokumenty potwierdzające przedmiot dotychczasowej działalności oferenta, w kontekście jego zbieżności z przynajmniej jednym przedmiotem działalności planowanej w Lokalu
  5. datę sporządzenia oferty,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  7. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, oraz propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska;
  8. przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,
  9. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
  10. koncepcję zagospodarowania Lokalu – w przypadku planowania zmian w stosunku do stanu zastanego,
  11. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych – jeśli oferent je przewiduje,
  12. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator konkursu oceniać będzie dwa wzajemnie komplementarne kryteria:

 1. przedstawiony przez oferentów program, o którym mowa w pkt. 8g powyżej, w kontekście wypełnienia w nim celów określonych w pkt. 3 powyżej,
 2. oferowaną stawkę czynszu stałego i zmiennego.
 1. Warunki wstępne uczestnictwa w konkursie:
  1. opłacenie wadium w kwocie: 2.000,00 zł; wadium należy wpłacić na konto Fundacji Gdańskiej: 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871  najpóźniej do dnia 29 września 2023 r.; wadium wpłacone przez oferenta, który wygra konkurs zaliczone zostanie na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone;
  2. prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie zbieżnym z przynajmniej jednym, deklarowanym kierunkiem działalności planowanej w Lokalu;
  3. przedstawienie informacji o dotychczas prowadzonej działalności, w tym o poziomie obrotów w okresie 2 lat obrotowych;
  4. przedstawienie dokumentów potwierdzających dostępność środków finansowych na planowaną inwestycję – jeśli oferent planuje wykonanie inwestycji w Lokalu.
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu:

Oferty zostaną otwarte dnia 2 października 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Otwarcie ofert będzie miało charakter niepubliczny.

Oferty niespełniające warunków wstępnych, o których mowa w pkt. 10 powyżej zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 2 października 2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało charakter niepubliczny.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej, bądź telefonicznie pod numerem: 058 526 49 87 , od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -16.00

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W przypadku złożenia ofert, które zostaną uznane za równorzędne, Fundacja Gdańska zorganizuje dodatkowy etap konkursu, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z tych oferentów z osobna przeprowadzone zostaną negocjacje, w oparciu o przedstawione uzupełniające oferty pisemne, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy tegoż konkursu.

Konkurs uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

 1. organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w pkt. 10 powyżej,
 2. organizator konkursu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów pierwszorzędnych określonych w pkt. 9 powyżej,
 3. na konkurs nie wpłynie żadna oferta.

Przebieg konkursu objęty jest tajemnicą handlową i ma charakter niepubliczny.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, dane zwycięskiego oferenta będą mogły zostać ujawnione nie wcześniej niż po zawarciu umowy najmu.

 1. Zastrzeżenie: Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert również z innych powodów, niż wymienione w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

 

FUNDACJA GDAŃSKA