Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku

Fundacja Gdańska
przyjmuje oferty na wynajem na okres do
31 grudnia 2024 r.
lokalu użytkowego przy ul.
Długi Targ 28/29 w Gdańsku (dalej „Lokal”)
na następujących warunkach

1. Lokalizacja oraz powierzchnia Lokalu i terenuGdańsk, ul. ul. Długi Targ 28/29 – powierzchnia użytkowa Lokalu 102,57 m2.

2. Opis lokalu i terenu: Lokal użytkowy będący przedmiotem ofertowania składa się z pomieszczeń położonych na pierwszym i drugim piętrze. Lokal składa się z trzech pomieszczeń na piętrze pierwszym, dwóch pomieszczeń oraz wc na piętrze drugim. Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od ulicy Pończoszników. Dojazd do Lokalu jest możliwy od ulicy Chlebnickiej, pod warunkiem uzyskania od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni stosownej wjazdówki.

3. Lokal wraz z terenem przyległym zostanie wynajęty na okres do 31 stycznia 2024 r., na cele działalności związanej z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspierania polityki morskiej Gdańska, prowadzenia działań mających na celu ochronę, gromadzenia i udostępniania wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem, wzmacniania więzi społecznych oraz spójności społecznej.

4. Lokal jest gotowy do rozpoczęcia działalności. Ewentualne przystosowanie Lokalu do szczególnych wymogów najemcy zostanie wykonane przez najemcę, na jego koszt.

5. Oczekiwany termin uruchomienia działalności: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, o ile nie nastąpią przeszkody spowodowane działaniami tzw. siły wyższej.

6. Czynsz i opłaty: Najemca będzie uiszczać czynsz składający się dwóch komponentów:

a) miesięcznego czynszu stałego, w wysokości co najmniej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto za cały przedmiot najmu, pobieranego począwszy od zawarcia umowy

b) miesięcznego czynszu zmiennego, w wysokości co najmniej 8% od przychodów netto uzyskanych w Lokalu w danym miesiącu obowiązywania umowy najmu, pobieranego począwszy od miesiąca, w którym uruchomiona została działalność planowana przez najemcę. Czynsz stały będzie podlegać corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT. Poza czynszem najemca będzie pokrywać koszty mediów oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów – na podstawie umów zawartych przez najemcę z właściwymi dostawcami usług, oraz podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska. Zabezpieczenie wykonania obowiązków najemcy wynikających z umowy stanowić będzie kaucja w wysokości dwukrotności miesięcznego czynszu stałego.

7. Warunki używania przedmiotu najmu: szczegółowe warunki używania Lokalu zostaną zawarte w projekcie umowy najmu, który zostanie przedstawiony oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Najemca nie będzie uprawniony do oddawania Lokalu – zarówno w części jak i w całości – do używania osobom trzecim, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę wynajmującego.

8. Miejsce składania pisemnych ofert: pisemne oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjagdanska.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

9. Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z KRS, potwierdzający długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. wysokość obrotów w dwóch ostatnich latach obrotowych; w przypadku gdy oferent prowadzi działalność od mniej niż dwóch lat należy przekazać informację o wysokości obrotów w całym okresie prowadzenia działalności,
 4. dokumenty potwierdzające przedmiot dotychczasowej działalności oferenta, w kontekście jego zbieżności z przynajmniej jednym przedmiotem działalności planowanej w Lokalu
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 7. kompleksowy program funkcjonalno-użytkowy działalności całorocznej, zawierający wyszczególnienie planowanych usług, oraz propozycje działań społeczno-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją działalności statutowej wynajmującego oraz Miasta Gdańska;
 8. przedmiot i zakres prowadzonej dotychczas działalności,
 9. oferowaną miesięczną stawkę czynszu stałego i zmiennego,
 10. koncepcję zagospodarowania Lokalu – w przypadku planowania zmian w stosunku do stanu zastanego,
 11. przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych – jeśli oferent je przewiduje,
 12. okres związania oferenta ofertą – nie krótszy niż 90 dni.

10. Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w siedzibie Fundacji Gdańskiej bądź telefonicznie pod numerem: 58 526 49 87, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W siedzibie Fundacji Gdańskiej możliwe jest zapoznanie się z rzutami lokalu.

Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim umówieniu telefonicznym.

11. Zastrzeżenie: 

Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podawania uzasadnienia.

FUNDACJA GDAŃSKA